Med teknologi kan landbruget nå klimamålsætning

Debatindlæg
30. juni 2017
Den danske klimamålsætning i 2030 kræver fremme af teknologier og tiltag, der også giver mening i 2050. Landbrugets bidrag til at nå klimamålsætningen starter med behandling af husdyrgødning.  

Af Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet

Landbrugets udledninger udgør over 35 pct. af de samlede udledninger uden for kvotesektoren. Landbrugets udledninger kan inddeles i tre hovedkategorier: Metanudledningen fra drøvtyggernes fordøjelse, udledningen af metan- og lattergas fra husdyrgødningen og udledningen af lattergas fra kvælstofomsætningen på marken.

Hertil skal lægges udledningen fra landbrugets energiforbrug og udledningerne fra arealanvendelsen, der har sit eget klimaregnskab. Størstedelen af udledningerne fra landbruget stammer fra den danske husdyrproduktion.

I Klimarådets seneste rapport ser vi på, hvordan omstillingen af de forskellige sektorer uden for EUs CO2-kvotesystem kan tilrettelægges frem mod 2030. Disse sektorer omfatter populært sagt udledningerne fra biler, bønder og boliger. Når forhandlingerne er afsluttet, skal Danmark sandsynligvis nå et mål om at reducere drivhusgasudledningen med 39 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 2005.

Klimarådets analyse indeholder forskellige omstillingselementer, der kan bidrage til at nå den klimapolitiske målsætning i 2030. Et element er en omstilling af produktionen eller forbruget, der bidrager til at sænke drivhusgasudledningerne f.eks. ved overgang til mere klimavenlige teknologier. Omstillingselementerne forholder sig ikke nærmere til de politiske virkemidler, der skal i brug. Fokus er udelukkende på retningen og byggeklodserne i omstillingen og ikke på, hvordan omkostningen for omstillingen skal fordeles.

TEKNOLOGIER I FOKUS

Danmark har ligesom resten af EU en klimapolitisk målsætning om at reducere de samlede udledninger af drivhusgasser med 80-95 pct. i 2050 fra alle sektorer i økonomien. Målet frem mod 2030 skal derfor ses som et skridt på vej til opfyldelsen af den langsigtede målsætning.

Et vigtigt princip er derfor at se på teknologier og metoder, der reducerer udledningen både i dag og i fremtiden eller skubber den i den rigtige retning.

Der er overordnet set tre måder at reducere udledningerne fra landbruget på. Man kan producere noget andet, noget mindre eller investere i teknologier, der kan reducere udledningerne uden at ændre omfanget af produktionen.

Landbruget i 2050 vil med al sandsynlighed omfatte alle tre reduktionsveje. Hvor andre sektorer har forskellige scenarier for 2050, har landbruget ingen konkrete visioner for, hvordan landbruget skal se ud, når vi når dertil.

BIDRAG TIL KLIMAMÅLSÆTNINGEN

Et vigtigt princip er derfor at se på teknologier og metoder, der reducerer udledningen både i dag og i fremtiden eller skubber den i den rigtige retning.

Der er overordnet set tre måder at reducere udledningerne fra landbruget på. Man kan producere noget andet, noget mindre eller investere i teknologier, der kan reducere udledningerne uden at ændre omfanget af produktionen.

Landbruget i 2050 vil med al sandsynlighed omfatte alle tre reduktionsveje. Hvor andre sektorer har forskellige scenarier for 2050, har landbruget ingen konkrete visioner for, hvordan landbruget skal se ud, når vi når dertil.

(Debatindlæg bragt i LandbrugsAvisen d. 29. juni 2017)